Home » Administracja Publiczna: Wolontariat, Administracja Samorz Dowa, E-Government, Subsydiarno , Zarz Dzanie Kompetencjami, Us Ugi Publiczne by Source Wikipedia
Administracja Publiczna: Wolontariat, Administracja Samorz Dowa, E-Government, Subsydiarno , Zarz Dzanie Kompetencjami, Us Ugi Publiczne Source Wikipedia

Administracja Publiczna: Wolontariat, Administracja Samorz Dowa, E-Government, Subsydiarno , Zarz Dzanie Kompetencjami, Us Ugi Publiczne

Source Wikipedia

Published July 31st 2011
ISBN : 9781231785492
Paperback
36 pages
Enter the sum

 About the Book 

r d o: Wikipedia. Strony: 37. Rozdzia y: Wolontariat, Administracja samorz dowa, E-government, Subsydiarno, Zarz dzanie kompetencjami, Us ugi publiczne, Organ administracji publicznej, Administracja pa stwowa, Teorie uznania administracyjnego, Miejski Program Pilota owy Reformy Administracji Publicznej, Funkcjonariusz publiczny, Historia administracji, Krajowa Szko a Administracji Publicznej, Kontrola resortowa, EPUAP, E-Urz d, Kontrola wewn trzna w administracji, Kompetencje administracyjne, Kontrola administracyjna, Otwarty konkurs ofert, Biuletyn Informacji Publicznej, Rada Informatyzacji, Plan Informatyzacji Pa stwa, System 7/24, Organ naczelny, Administracja zespolona, System wczesnego ostrzegania, Administracja niezespolona, Dekoncentracja, Organ administruj cy, Organy administracyjne, O wiadczenie maj tkowe, Referendarz, Organ podatkowy, Common Assessment Framework, Urz d patentowy, Prefekt, Krajowa Izba Odwo awcza, Nadz r administracyjny, W jtowie, naczelnicy oraz burmistrzowie Marek, Pragmatyka, Kolegialno, Administracja skarbowa, Organ za o ycielski, Podreferendarz, W adztwo administracyjne, Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej, Domniemanie kompetencji, Administracja elektroniczna, Centralny organ administracji, Aparat administracyjny, Hierarchizacja podmiot w administracyjnych, Bezosobowo administracyjna, Zawis o podmiot w administracyjnych. Fragment: Administracja publiczna - s u ba spo ecze stwu ac. administrare - kierowa, zarz dza, s u y ac. publicus - zbiorowy, spo eczny, s u cy og owi (nie ma charakteru prywatnego) Administracja publiczna jest to przej te przez pa stwo i realizowane przez jego zawis e organy, a tak e przez organy samorz du terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikaj cych ze wsp ycia ludzi w spo eczno ciach. Stanowi ca okszta t struktur organizacyjnych w pa stwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach spe niaj cych zadania publiczne, zbiorowe i indywi...